اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,190,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,809,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 123,181,930,243
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,159
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,008
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,008
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,مهدی فریور
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/30 11,159 11,008 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,181,930,243
  2 1396/07/29 11,154 11,004 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,136,774,672
  3 1396/07/28 11,089 10,939 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 122,414,000,347
  4 1396/07/27 11,090 10,940 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 122,417,545,494
  5 1396/07/26 11,091 10,941 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 122,434,897,809
  6 1396/07/25 11,085 10,935 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 122,360,396,924
  7 1396/07/24 11,063 10,915 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 122,142,896,119
  8 1396/07/23 11,011 10,865 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 121,581,747,734
  9 1396/07/22 11,008 10,862 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 121,553,016,279
  10 1396/07/21 10,953 10,802 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 120,873,833,386
  11 1396/07/20 10,953 10,802 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 120,876,660,344
  12 1396/07/19 10,953 10,802 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 120,879,498,477
  13 1396/07/18 10,987 10,836 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 121,260,685,969
  14 1396/07/17 10,942 10,795 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 120,794,170,977
  15 1396/07/16 10,965 10,815 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 121,020,706,026
  16 1396/07/15 11,033 10,884 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 121,791,003,403
  17 1396/07/14 11,137 10,992 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,001,800,791
  18 1396/07/13 11,137 10,992 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,003,954,847
  19 1396/07/12 11,137 10,992 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,006,190,420
  20 1396/07/11 11,166 11,021 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,331,219,366
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق