اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,190,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,809,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 140,047,265,391
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,671
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,515
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,515
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,علی حاجی کرم رعیت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/25 12,671 12,515 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,047,265,391
  2 1396/10/24 12,646 12,488 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,743,444,571
  3 1396/10/23 12,612 12,452 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,341,627,885
  4 1396/10/22 12,488 12,328 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 137,948,467,266
  5 1396/10/21 12,489 12,328 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 137,955,002,925
  6 1396/10/20 12,490 12,329 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 137,961,734,815
  7 1396/10/19 12,544 12,383 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 138,572,003,941
  8 1396/10/18 12,534 12,374 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 138,462,125,112
  9 1396/10/17 12,550 12,388 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 138,620,579,063
  10 1396/10/16 12,457 12,297 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 137,601,765,136
  11 1396/10/15 12,308 12,146 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 135,916,399,901
  12 1396/10/14 12,309 12,147 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 135,923,329,925
  13 1396/10/13 12,310 12,147 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 135,930,268,003
  14 1396/10/12 12,370 12,210 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 136,626,428,388
  15 1396/10/11 12,428 12,267 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 137,272,422,120
  16 1396/10/10 12,344 12,184 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 136,345,766,930
  17 1396/10/09 12,620 12,463 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,458,243,349
  18 1396/10/08 12,790 12,627 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 141,296,346,005
  19 1396/10/07 12,791 12,627 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 141,303,296,174
  20 1396/10/06 12,791 12,628 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 141,309,465,876
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق