اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,790,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,209,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 104,263,208,227
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,548
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,384
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,384
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 13,548 13,384 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 104,263,208,227
  2 1397/05/22 13,484 13,322 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,782,134,378
  3 1397/05/21 13,426 13,272 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,388,855,554
  4 1397/05/20 13,382 13,228 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,047,324,378
  5 1397/05/19 13,470 13,316 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,736,007,332
  6 1397/05/18 13,470 13,316 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,736,007,332
  7 1397/05/17 13,471 13,317 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,739,473,306
  8 1397/05/16 13,437 13,284 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,487,152,088
  9 1397/05/15 13,409 13,255 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,255,877,297
  10 1397/05/14 13,429 13,276 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 103,421,864,359
  11 1397/05/13 13,250 13,095 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 102,015,847,057
  12 1397/05/12 13,277 13,119 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 102,202,349,750
  13 1397/05/11 13,277 13,120 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 102,203,914,774
  14 1397/05/10 13,278 13,120 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 102,205,487,608
  15 1397/05/09 13,268 13,122 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 102,218,868,749
  16 1397/05/08 12,959 12,823 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 99,896,439,124
  17 1397/05/07 12,959 12,825 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 99,907,751,352
  18 1397/05/06 13,096 12,953 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 100,902,148,071
  19 1397/05/05 13,027 12,878 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 100,324,334,814
  20 1397/05/04 13,028 12,879 0 0 0 0 9,500,000 7,790,152 100,329,750,272